Topic outline

 • General

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการจัดการเลือกกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
  ในสัดส่วนข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

        ขอเชิญเลือกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาในสัดส่วนข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สอบถามข้อมูลโทร  02-831-9118-9)
       วันและเวลาในการลงคะแนน : วันอังคารที่ 18 มิถุนาย 2567 เวลา 8.00 - 15.00 นาฬิกา
   
    ระบบการลงคะแนนเลือก :  ระบบ e-Voting ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ระบบลงคะแนนเลือกกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาในสัดส่วนข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)คลิกเลย 
    
   วิธีลงคะแนนเลือกกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาในสัดส่วนข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

        1. เข้าสู่ระบบการลงคะแนน (http://evoting.senate.go.th)คลิกเลย 
        2. ยืนยันตัวตน    
       3. อ่านคำชี้แจงต่าง ๆ     
       4. เข้าสู่ระบบลงคะแนน
   
      5. ลงคะแนนเลือกผู้สมัครเเป็นกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ได้ไม่เกิน 2 คน (ประสงค์ลงคะแนน | ไม่ประสงค์ลงคะแนน) เลือกได้ 2 คน  แล้วคลิก "ยืนยันการลงคะแนน"
   
      6. เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วจะแสดงข้อความ "การลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วขอบคุณที่ร่วมลงคะแนน"

  ขั้นตอนระบบลงคะแนน

    รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาในสัดส่วนข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 

      ประวัติโดยสังเขปของผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมข้าราชการัฐสภา

  ในสัดส่วนข้าราชการรัฐสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามประมวลจริยธรรม ข้อ 17 (3)


  หมายเลข1หมายเลข1สังเขป

  หมายเลข2หมายเลข2

  หมายเลข3หมายเลข3สังเขป

  หมายเลข4หมายเลข4สังเขป

  หมายเลข5หมายเลข5สังเขป

  หมายเลข6หมายเลข6สังเขป

  หมายเลข7หมายเลข7สังเขป

  หมายเลข8หมายเลข8สังเขป

  ประกาศคณะกรรมการ ประกาศคณะกรรมการ ต่อ

  -----------------------------------------