โครงสร้างหัวข้อ

 • กระบวนการสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

                                     กลุ่มงานตรวจสอบภายใน                                                      สำนักงานประธานวุฒิสภา                                                       สำนักประชาสัมพันธ์

                


                       สำนักการคลังและงบประมาณ                                                  สำนักการต่างประเทศ                                                           สำนักวิชาการ

                


                                   สำนักการประชุม                                                              สำนักกำกับและตรวจสอบ                                                          สำนักกรรมาธิการ 2

              


                                   สำนักกฎหมาย                                                              สำนักภาษาต่างประเทศ                                                         สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

               


           สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                  สำนักรายงานการประชุมและชวเลข                                                    สำนักการพิมพ์

               


                        สำนักกรรมาธิการ 3                                                                        สำนักนโยบายและแผน