ประกาศ

คณะกรรมการอำนวยการจัดการเลือกกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาในสัดส่วนข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


   รายชื่อและหมายเลขประจำตัว วันและเวลาในการลงคะแนนรายชื่อและหมายเลขประจำตัว วันและเวลาในการลงคะแนน

รายชื่อและหมายเลขประจำตัว วันและเวลาในการลงคะแนน

ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัว วันและเวลาในการลงคะแนน และระบบการลงคะแนนเลือกกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ในสัดส่วนข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

หมายเลข 1หมายเลข 2

หมายเลข 3หมายเลข 4

หมายเลข 5หมายเลข 6

หมายเลข 7หมายเลข 8


ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัว วันและเวลาในการลงคะแนนฯ (PDF) 


1. เอกสารนำสรุปรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมระดับ ที่ ๓

2. แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม

2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาทตนเองในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญ ของคุณธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

2. บุคลากรสามารถแยกแยะได้ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

3. บุคลากรมีความเข้าใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หมวด 6 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลส่วนรวม และสามารถพฤติปฏิบัติตนให้  เป็นไปตามกฎหมาย

4. บุคลากรทราบแนวทางการปฏิบัติตนหากเกิดกรณีที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลส่วนรวม