โครงสร้างหัวข้อ

  • This topic

    เกี่ยวกับศูนย์


               

                      การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คือการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ และพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายองค์กร กำหนด คุณธรรมจึงเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตและท าให้สังคมสงบสุข อยู่ร่วมกัน ในองค์กรอย่างกัลยาณมิตร คิดดีพูดดี และกระทำดีต่อกัน มีการเกื้อกูลและประสานประโยชน์ ให้งานสำเร็จผลทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่นและประเทศชาติ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบแบบแผน ความสุจริต ตั้งอยู่ในกติกา โดยเท่าเทียมเสมอกัน มีความเที่ยงตรง และมีเหตุผล เป็นปัจจัยสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ความสามัคคีร่วมใจจะสามารถผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโต อย่างมั่นคง และประเทศชาติดำรงถาวรต่อไป