Topic outline

 • องค์ความรู้กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

     สำนักงานประธานวุฒิสภา

   

     สำนักประชาสัมพันธ์


   สำนักบริหารงานกลาง


     

  สำนักการคลังและงบประมาณ 

    


  สำนักการต่างประเทศ 

     

     

  สำนักวิชาการ

    


  สำนักการประชุม

      

   สำนักกำกับและตรวจสอบ


   สำนักกรรมาธิการ 1

     

           

       สำนักกรรมาธิการ 2       

       

   

    สำนักกฎหมาย

   


  สำนักภาษาต่างประเทศ


  สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   

     

  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   


   สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

       


  สำนักการพิมพ์

   


   สำนักกรรมาธิการ 3   

   

          

  สำนักนโยบายและแผน