ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕
by ผู้ดูแล ระบบ - Friday, 26 August 2022, 10:21 AM
 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ส่วนกลาง ชั้น ๕ สำนักกฎหมาย อาคารรัฐสภา (สผ.) และผ่านแอปพลิเคชั่น One Conference 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
     - การดำเนินการแจ้งผลการพิจารณากรณีรายงานการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
     - ความก้าวหน้านการดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) ระหว่างสำนักงาน .ป.ช. กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
     - บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
     - บันทึกการประชุมลับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
     - รายงานผลการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
     - แนวทางการดำเนินงานและเผนงานเพื่อพิจารณานการจัดประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
     - ร่างประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)