โครงสร้างหัวข้อ

  • คนเก่ง องค์กรแกร่ง


  • การพัฒนาเครื่องมือและสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรม 6 ภูมิภาค (กลุ่มคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี)

  • รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2565

  • การพัฒนาและสำรวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม

  • การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: จิตสาธารณะกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมทำงสังคม

  • องค์ความรู้ การจัดงานแฮกกาธอน

  • คุณธรรมที่คุณสัมผัสได้ : Moral Development with Honey Bee Model

  • การศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social credit)

  • การศึกษาและพัฒนา โมเดลและกรณีศึกษาการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่

  • องค์ความรู้ “คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของ ผู้คนในภูมิภาคอาเซียน”